รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา : ภาคเรียน : ป้อนรหัสประจำตัว/หรือชื่อ
 
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
สาขา
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
กำหนดจ่ายเงิน
วันที่จ่ายเงิน
101
5330113202
นางสาวปรัชญา ปิยะพิสุทธิ์
R14
2/56
102
5330120039
นางสาวเมย์สิญา อัครศรีรุ่งเลิศ
R06
2/56
28/02/57
103
5330120357
นางสาวนาถอนงค์ ภัคยานนท์
R06
2/56
28/02/57
104
5330120764
นางสาววรีญา กาแก้ว
R06
2/56
28/02/57
105
5330120772
นางสาววิภาดา แดงเจริญ
R06
2/56
28/02/57
106
5330152216
นายณัฐวุฒิ จันดี
R08
2/56
107
5330152721
นางสาวอภิญญา ดวงบุปผา
R08
2/56
28/02/57
108
5330154464
นางสาวชุติณัชชา แพนน้อย
R11
2/56
28/02/57
109
5330156734
นางสาวณัฐธิดา ศรีสอาดรักษ์
R07
2/56
28/02/57
110
5330157366
นายสมัชชา ศรีสุริยามินทร์
R07
2/56
28/02/57
111
5330158028
นางสาวรัญชนา กมลฉัตรนิธิ
R10
2/56
28/02/57
112
5330158559
นายภูธนิตย์ สุขจิตร์
R10
2/56
28/02/57
113
5330161096
นางสาวนันท์นภัส มนต์มธุรพจน์
R07
2/56
28/02/57
114
5330162581
นางสาวพรพิมล กลิ่นนวลกมล
R15
2/56
28/02/57
115
5330200164
นางสาวกมลวรรณ ศรีเวียง
S05
2/56
28/02/57
116
5330200580
นางสาวบุศรา เฉียวกุล
S05
2/56
117
5330202141
นายคุณากร เนียมน้อย
S09
2/56
28/02/57
118
5330202221
นายชโณสงค์ ทวงสิทธิ์
S09
2/56
28/02/57
119
5330202906
นางสาวศิรินภา อยู่สุข
S09
2/56
28/02/57
120
5330210089
นางสาวไอลดา มะธิมะนัง
S08
2/56
121
5330210232
นางสาวณภัทรภร ฐิตบวรทัต
S08
2/56
122
5330252326
นายนพรัตน์ ถนอมศิลป์
S10
2/56
28/02/57
123
5330252920
นางสาวเบญญารัศม์ คณาพงษ์วราภัทร์
S10
2/56
28/02/57
124
5330300398
นายนฤพนธ์ ธัญญกิจ
T02
2/56
125
5330300762
นายสมบูรณ์ สิโนทก
T02
2/56
28/02/57
126
5330301009
นางสาวนัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์
T02
2/56
28/02/57
127
5330302277
นายพีระพล พัดเถื่อน
T03
2/56
28/02/57
128
5330302897
นายอมรเทพ ธนานุกูล
T03
2/56
28/02/57
129
5330304342
นางสาวอรทัย นครสันติภาพ
T04
2/56
28/02/57
130
5330304431
นางสาวอรุณี ขวัญเมือง
T04
2/56
131
5330306221
นางสาวปาจรีย์ สนิทขำ
T07
2/56
132
5330400082
นายฐิติกร วงศ์วิทยานนท์
M01
2/56
28/02/57
133
5330400384
นายวิชัยรัตน์ ตรีชัย
M01
2/56
28/02/57
134
5330402107
นายณัฐวัฒน์ จันทร์วัฒนภัณฑ์
M03
2/56
28/02/57
135
5330402182
นายวรพล วงศ์พรภักดี
M03
2/56
28/02/57
136
5430100731
นางสาวอรวรรณ วงษ์ษา
R01
2/56
28/02/57
137
5430102024
นางสาวกรรณิการ์ เหิบขุนทด
R02
2/56
138
5430103071
นางสาวเบญจมาศ แซ่อั๊ง
R02
2/56
139
5430104019
นางสาวกชพร นิยมรัฐ
R03
2/56
140
5430106101
นางสาวชลธิชา พรหมจุล
R04
2/56
141
5430108111
นางสาวเจนจิรา ไกลเลิศ
R05
2/56
142
5430108413
นางสาวปาริฉัตร จันทร์ศรี
R05
2/56
28/02/57
143
5430108588
นางสาวปวริศา พงษ์จำปา
R05
2/56
28/02/57
144
5430108804
นางสาวสุกัญญา อ่อนผ่องใส
R05
2/56
28/02/57
145
5430108901
นางสาวอภัสนันท์ ศรีสกุล
R05
2/56
28/02/57
146
5430110132
นางสาวกุลปริยา มานะธัญญา
R13
2/56
147
5430110981
นางสาวมัทริกา จุ้ยม่วงศรี
R13
2/56
28/02/57
148
5430111244
นายสุปรัชวิชญ์ เอี่ยมอำนวย
R13
2/56
28/02/57
149
5430152366
นางสาวธนัญญา อิ่มเอิบ
R08
2/56
150
5430152463
นางสาวนิจศิลา ปลิวมา
R08
2/56

หน้า << |1 |2 |3 |4 |5 | >>